Marko Ampujan esityksen lähteet

Uusimmassa VEU:n lehdessä (1/2018) oli mukana lyhennelmä akatemiatutkija Marko Ampujan pitämästä esityksestä VEU:n ja DSL:n yhdessä järjestämästä tilaisuudesta Suomen sosiaalifoorumissa.

Ohessa esityksessä käytetyt lähteet listattuna:

 • Colin Crouch: Post-Democracy. Cambridge: Polity Press 2004, s. 4.
 • Peter Mair: Ruling the Void. The Hollowing of Western Democracy.
 • London: Verso 2013.
 • Hannu Nieminen: Media ja demokratia Suomessa. Kriittinen näkökulma.
 • Oikeusministeriön julkaisu 11/2005.
  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75823/omju_2005_11_media_ja_demokratia.pdf?seque
  nce=l&isAllowed=y
  Emt., s. 4.
 • Esa Reunanen: Uutismedia verkossa 2017: Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti.
  http://ta m pu b.uta. fi/ha nd le/10024/101610
 • TATTaloudellinen tiedotustoimisto: Kansan arvot-tutkimus:
  Turvallisuus, rasisimi ja talouden tila huolestuttavat suomalaisia.
  Uutinen 3.12.2015.
  https ://www.tat.fi/ka nsa n-a rvot-tutkim u s-tu rva l lisu us-rasismi-ja-ta louden-ti la-h uo lettavat-su oma I aisia
 • EVAn arvopankki: Arvioi yhteiskunnallisia vaikuttajia erikseen sen mukaan, pidätkö kyseisen vaikuttajan valtaa
  maassamme tällä hetkellä liian suurena, sopivana vai liian pienenä? (Vuosi 2017)
  https://www.eva.fi/ a rvopa n kki/ patteri. ph p ?q=4311
 • Ellen Meiksi ns Wood: A Tale of Two Democracies. History Today 44(5)
  (1994): 50-55.
 • Mikko Lahtinen: Hyvinvointivaltion tulevaisuus ja kamppailu hegemoniasta. Teoksessa H. Taimia (toim.), Kurssin
  muutos: Kestävään kasvuun ja hyvinvointiin. Helsinki: Työväen Sivistysliitto 2009, 303-318.
 • Wolfgang Streeck: Ostettua aikaa. Demokraattisen kapitalismin lykätty kriisi. Tampere: Vastapaino 2015.
 • Eric Toussant: Varoufakis-Tsipras move towards the disastrous agreement with the Eurogroup of 20 February
  2015. Part Six. CADTM, 20 February, 2015. http://www.cadtm.org/Varoufakis-Tsipras-move-towards
 • Heidi Sullström: Liikanen sopeutuksesta: Talouden tosiasiat eivät kuulu politiikan piiriin. YLE Uutiset 17.2.2014.
  https://yle.fi/uutiset/3-7092476
 • Norman Fairclough: Miten media puhuu. Tampere: Vastapaino 1997, s. 62.
 • Timo Harju niemi, Juha Herkman ja Markus Ojala: Eurokriisin politisoituminen suomalaisessa sanomalehdissä.
  Media & Viestintä 38(2015):1, s. 12-15.
 • Timo Harjuniemi & Marko Ampuja: Established ideas from established
  institutions: Austerity and structural reforms in the Finnish economic policy debate. Critical Policy Studies. Published
  online: 20 Mar, 2018.
  https://www. ta n dfon Ii ne. co m/ doi/ful l/10.1080/19460171.2018.14517 58
 • Teppo Eskelinen ja Ville-Pekka Sorsa: Hyvä talous. Helsinki: Like 2011, s. 187.
 • Streeck, s. 89.
  Emt., s. 26.