Pohjoismaiden yhteistä ääntä tarvitaan maailmalla!

Pohjoismainen kannanotto:

Pohjoismaiden yhteistä ääntä tarvitaan maailmalla!

Yhdessä pohjoismaat ovat muodostaneet tärkeän globaalin vaikuttajan rauhan, ihmisoikeuksien, köyhyyttä vastaan taistelevan ja eteenpäin vievän kehityksen saralla.

EU:n kasvava valta on johtanut siihen, että pohjoismaiset EU-maat; Tanska, Suomi ja Ruotsi ovat joutuneet kieltäytymään yhteispohjoismaisista aloitteista. Viimeisin esimerkki on, kun nämä kolme EU maata joutuivat vetämään tarkkailijansa pois Sri Lankasta. Ruotsalaisen pohjoismaisen tarkkailijoiden johtajan Ulf Henricssonin selkeistä pyynnöistä huolimatta EU leimasi tamilitiikerit (LTTE) terroristeiksi. Niin kauan kuin Tanska, Suomi ja Ruotsi toimivat EU:n terroristilistan puitteissa eivät nämä maat voi toimia rauhanrakentajina. Sri Lankaan ovat jääneet vain norjalaiset ja islantilaiset tarkkailijat.

Pohjoismaiset EU:n vastaiset kansalaisjärjestöt ovat sitä mieltä, että pohjoismaat voivat tehdä enemmän maailman hyväksi, jos maat voisivat ajaa yhteisiä ulkopoliittisia aloitteita. Pohjoismaita tarvitaan maailmalla – eikä vähiten nyt, jolloin ihmisoikeudet ja rauha ovat haasteellisia.

Me vaadimme, että kaikki pohjoismaat vetäytyvät EU:n terroristilistalta niin, että on mahdollista tukea norjalaisten ja islantilaisten rauhantyötä Sri Lankassa.

Tanskassa 5.10.2006

Folkebevægelsen mod EU i Danmark – www.folkebevaegelsen.dk
Alternativ till EU i Finland – www.veu.fi
Heimssyn i Island – www.heimssyn
Nei til EU i Norge – www.neitileu.no
Folkrörelsen Nej til EU i Sverige – www.nejtilleu.se

Högt tempo förödande för demokratin

Ulla Klötzer, ordförande för folkrörelsen Alternativ till EU (Finland), ger sin syn på konventets arbete med EU-grundlag.

– När man inom EU beslutade att ett grundlagsförslag skulle utarbetas av ett konvent – och inte av en regeringskonferens som när tidigare EU fördrag har utarbetats – var det klart att syftet var att hårdstyra beslutsprocessen och ställa den beslutande regeringskonferensen inför fullbordat faktum. Detta har senare bestyrkts genom att de tyska och italienska regeringscheferna, Gerhard Schröder och Silvio Berlusconi, har varnat medlemsländerna för att komma med alltför många ändringsförslag. Varningarna är en fortsättning på de arbetsmetoder som konventets presidium använde sig av för att snabbt komma fram till ett förslag som till största delen gjorts upp på de stora ländernas och presidiets villkor.

Konventets arbetsmetoder kritiserades hårt av bl.a. Luxemburgs statsminister Jean-Claude Juncker i Der Spiegel, 25/2003. Enligt honom förvandlades det stort utannonserade ”demokrati-jippot” till en ”dunkelkammare” där endast presidiets texter gällde. Han anser att hela grundlagstexten är fullständigt oläslig och att Europas medborgare har rätt att få veta vad som pågår. Även Sigfried Bross, domare vid den tyska författningsdomstolen, anser att arbetsmetoderna inte har varit korrekta. En grundlig debatt om EU:s grundvärden borde ha förts i alla medlemsländer redan innan konventet inledde sitt arbete och ett så viktigt dokument bör inte tas fram i så snabb takt.

Men den snabba takten är inte bara förödande för den demokratiska processen i de nuvarande medlemsländerna. I de baltiska länderna och i Öst-Europa har man under det här året, utan en verklig djupgående, öppen debatt, och under närmast olidliga arbetsförhållanden för nej-sidan, drivit igenom ett ja i folkomröstningarna om medlemskap. Kunskapen om EU är på mycket låg nivå. Löften om pengar och högre levnadsstandard har avgjort folkomröstningarna. Grundlagsförslaget har inte debatterats och mycket få medborgare vet att det EU de röstat om inte är det EU de kommer att bli medlemmar av. Att nu få igång en djupgående debatt om grundlagen är fullständigt omöjligt.

För närvarande ser det ut att bli folkomröstningar om grundlagen i åtminstone åtta länder. Om det blir på lika villkor för grundlagsförespråkare och -kritiker återstår att se. Tidigare erfarenheter bådar inte gott. Finlands regering ställer sig negativ till en folkomröstning i detta skede. Detta trots att en gallup i juni visade att 68 % av befolkningen anser en folkomröstning vara nödvändig. Den politiska scenen i Finland har under en längre tid genomgått en förödande harmonisering och den konsensuspolitik som inleddes i samband med EU-medlemskapet, och de därpå följande regnbågsregeringarna, har djupa rötter. I motsats till Sverige och Danmark har Finland inget starkt nej-parti, som skulle politisera debatten och förse folket med kritisk information om EU. Junigallupen visar dock att finländarna inte är helt likgiltiga i EU-frågor. 61 % önskar att makten skall återföras till Finland och 85 % motsätter sig en EU-president.

För att vi i Norden, och speciellt vi i Finland, skall kunna upprätthålla och i hög grad återuppbygga den nordiska välfärdsmodellen – som åtnjuter medborgarnas fulla stöd – måste vi säga nej till en grundlag för EU. Vi måste återta våra ekonomiska och demokratiska styrmedel och vår röst för jämlikhet och fred i internationella forum. Våra parlament måste återta lagstiftningsrätten i frågor som gäller folkets vardag. Endast gränsöverskridande problem hör hemma i gränsöverskridande institutioner och även då bör de nationella parlamenten delta i beslutsprocessen.

Ulla Klötzer, ordförande för folkrörelsen Alternativ till EU (Finland)

Dåligt exempel för Sverige

FRI ATT PUBLICERAS HELT ELLER DELVIS!
Helsingfors 6.8.2003
Debattartikel av Gerd Söderholm

Införandet av EMU i Finland och några konsekvenser

ändska regeringarna utnyttjade överraskningsmomentet som taktik när Finland styrdes in i Europeiska unionen genom folkomröstningen i oktober 1994. Regeringarna förhindrade varje riktig debatt om den ekonomiska och monetära unionen. Detta var analogt med EU-kommissionens tysthetskrav som gick ut på att konsekvent vägra egna anställda publiceringstillstånd när de i offentligheten ville analysera de monetära följderna av en gemensam valuta.

Finländarna folkomröstade i en fråga som de i högsta grad fördes bakom ljuset i och vägrades en ny folkomröstning om EMU sedan det gått upp för dem att valutan gick förlorad redan i folkomröstningen 1994. På högsta regeringshåll försäkrades det inför folkomröstningen 1994 att vi varken kommer att förlora vår mark eller vår självständighet. Till skillnad från Sverige vägrades folket talan trots att det betalar priset för en gemensam valuta.

Det var helt enkelt inte meningen att människorna skulle förstå innebörden av den monetära frågan och därför fick ingenting ofördelaktigt för det monetära europeiska projektet komma ut i offenligheten. För de flesta finländare som inte hann med i det snabba politiska spelet var Maastricht ett abstrakt namn utan betydelse. Finländarna var omedvetna om att Maastrichtfördraget innebar att såväl valutan den finska marken som centralbanken Finlands bank och den självständiga penningpolitiken skulle offras. Våra politiker krävde inga som heslt undantag från Maastricht, ingen debatt förekom om några undantag.

Finlands bank är sedan den 1 december 2000, då den nya lagen om Finlands bank trädde i kraft, direkt underställd Europeiska centralbanken (ECB) in Frankfurt och har upphört att vara det ekonomiskpolitiska instrumentet för Finlands riksdag. Finlands bank är de facto försatt ur spel som institution för en nationell ekonomisk politik som skulle ha finländarnas bästa för ögonen.

Redan Harri Holkeris regering 1987-1991 började dra i de för EU rätta strängarna och yrka på strukturomvandling i landet, trots att statsskulden vid den tiden var låg, bara tio procent av BNP, arbetslösheten i det närmaste obefintlig och Finland Europas ”japanska under”. Finlands Bank användes på 1980-talet till att steg för steg styra den nationalekonomiska makropolitiken mot en avreglering av bank- och penningmarknaderna, uppmuntra utländsk låntagning inklusive kommunernas skuldsättning och göra avkall på sitt eget existensberättigande.

Den ekonomiska kraschen 1990-1993, den mest förödande någonsin i landets historia, var inte oberoende av Finlands anpassning till EU:s monetära unionspolitik. Efter inträdet i EU den 1 januari 1995 avstannade den politiska debatten för gott, den hade inte heller före inträdet varit så mycket att skryta med. Finland fick regnbågsregeringarna i vilka så många partier som möjligt bands till en och samma pro-EU-linje, som dikterades vara den enda rätta. Alla tyckte och skulle tycka lika. Den första regnbågsregeringen var Paavo Lipponens I regering 1995-1999. Den var målad i alla politikens färger, från vänster till höger, både socialdemokraterna, samlingspartiet (motsv. moderaterna), svenska folkpartiet, vänsterförbundet och de gröna ingick. Oppositionen, d.v.s. halva Finlands folk befann sig utskuffad i ett hörn, otrovärdig och frustrerad. 43 % hade röstat mot EU.

Det var centern och samlingspartiet under Esko Ahos (c) regering 1991-1995 som genomdrev svältkuren vilken resulterade i en för många ödesdiger skulddeflation inte skådad sedan 1930-talet. Priserna gick ner så lågt att när människor gått från gård och grund hade de fortsatta skulder kvar sedan bankerna tvingat dem sälja sina hem till underpris. Den finska arbetslösheten var 1990 bara 3,4 % men steg brant till 7,6 % 1991; 13,1 % 1992; 17,9 % 1993 och 18,4 procent 1994 då vi tangerade Spaniens rekord. Centern blev senare mera skeptisk till EU och fick inte delta i regnbågarna.

Den finska regeringen lät som EU:s mest exemplariska elev piskan vina över eget folk för att nå det utlovade priset som var deltagandet i den gemensamma valutan i kretsen av de första medlemsländerna.

Finland har stora svårigheter i dag, bl.a. en bestående hög arbetslöshet, alltför hög kostnadsnivå, alltför låga exportpriser, en misstrogen befolkning. Finland är inte ett bra exempel att visa upp för Sverige.

Många av de politiker och tjänstemän som drivit Finlands linje i riktning mot den blivande federala EU-staten har fått eller kommer att få höga poster i unionen där de avsvär sig lojaliteten med sitt land och förverkar det nationella förtroendet.

Fattigdom med brödköer

Ordet fattig förekom sällan förr. Finland var ett stolt land med god ekonomi.

Sedan Finland styrdes in i den ekonomiska och monetära europeiska unionen har landets inrikespolitik försämrats. Under de senaste tio årens integrationsprocess har förhållanden inträtt som fjärmat oss från den nordiska välfärdsmodellen.

Finland har annat att framvisa än Nokiamiljonärer – som det är tvivelaktigt att vara stolt över – d.v.s. brödköer som är medaljens baksida. Vi tvingades av våra politiker in i EMU och förlorade möjligheterna att driva en nationell politik och ha ett självständigt och konstruktivt samarbete med världens länder.

Vi fick de för ett nordiskt välfärdsland fula och skamliga brödköerna, men också andra negativa följder. Jag vill kort summera följderna i några sektorer: sysselsättning, inkomstfördelning, jordbruk, social- och hälsovård, skolväsen och industri. Denna summering är att betrakta som toppen av ett isberg.

EU:s arbetslöshet är 8,4 %, för ungdom 16,2 % (2002). Finlands arbetslöshet är 9.4 %, i vissa landskap 20 %. Dagligen rapporteras i medierna om uppsägningar, konkurser o. dyl.

Klyftan mellan rika och fattiga vidgas oavbrutet. De fattiga är inte alltid arbetslösa, vi har nu också arbetande fattiga, ”man begynte spekulera i arbetslöshet” för att tala med K.A. Tavaststjernas i romanen Hårda tider. Finns det tillräckligt många arbetslösa, kan lönerna sänkas och en person klarar inte levnadskostnaderna utan måste ha flera arbeten med försämrat fackligt skydd, dåliga arbetstider och arbetsvillkor. Detta är vad EU eftersträvar och kallar flexibilitet.

Finlands agribusinessektor har lidit. År 1992 hade vi 121 000 jordbruk, tio år senare (2002) var antalet 45 000. Myndigheterna vill ha ytterligare 15 000 jordbruk bort. Jordbruksarealerna hos enskilda jordbrukare har ökat när bönderna hyr ut jorden, men det betyder ökning av arbetslösheten också på landsbygden och ökad migration till tätorterna.

De sociala utgifterna har sjunkit från 30,0 % av BNP till 26,7 % (2000), vilket är lägre än både i Sverige och Danmark. Staten skar ner socialutgifterna mellan 1998 och 2001 med 2,1 %, så att kommuner som vill ha kvar sin standard på social- och hälsovården får tillskjuta mera pengar själva. Kommunerna har å sin sida stora svårigheter med finansieringen av den offentliga servicen när både staten och skattebasen krymper.

Skolväsendet har drabbats. På tio år har åttahundra (800) skolor stängts. Eleverna trängs i allt större skolor och får längre skolresor. Eleverna och lärarna stressas, lärare har permitterats, medan de ibland måste sköta flera klasser på samma gång.

År 1990 levde 30 000 familjer under fattigdomsgränsen som var 660 € per familj och månad. År 2000 var siffran 62 000 familjer, vilket är 10 % av alla barnfamiljer.

Brödköerna dök upp som nyhet i slutet av 1990-talet. I vissa städer och kommuner distribueras mathjälpen av kyrkorna och frivilliga organisationer en gång i veckan. År 2000 delade statskyrkan och organisationerna ut bröd till 100 000 personer. EU hjälper oss med denna mat till de fattiga och regeringen skäms inte för att ta emot den. Det gör jag å regeringens vägnar.

Kymmenen vuotta Maastrichtin jälkeen – Matkalla EU-liittovaltioon

Kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun hyväksyimme Maastrichtin sopimuksen. Sopimus teki EY:stä EU:n ja aloitti liittovaltion rakentamisen. EU:sta on tullut jotain paljon enemmän kuin se kaupan ja markkinoitten yhteistyö, joka myytiin meille vuonna 1994. Viimeisten vuosien aikana kehitys on kulkenut kiihtyvää tahtia kohti liittovaltiota.

EU päättää nykyisin 30 – 40 prosenttia lainsäädännöstä kansallisissa parlamenteissa. Tuskin löytyy yhtään yhteiskunnan aluetta, jossa EU:n säännöt eivät vaikuta meihin. EU päättää myös yhä enenevässä määrin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikastamme.

Ennen Ruotsin kansanäänestystä lupasi silloinen pääministerimme Carl Bildt sekä oppositiojohtaja Ingvar Carlsson, että Ruotsin puolueettomuuspolitiikka ei muuttuisi. Tänään, kymmenen vuotta myöhemmin, se on romutettu. Puolueettomuus ei ole mukana uudessa turvallisuuspoliittisessa ehdotuksessa, josta on neuvoteltu puolueiden kesken. Ihmiset tuntevat itsensä petetyiksi, koska näistä asioista ei ole keskusteltu. EU-vastustajat varoittivat ennen kansanäänestystä Maastrichtin sopimuksesta, jossa puhuttiin sellaisesta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, joka saattaisi johtaa yhteiseen puolustuspolitiikkaan.

Eräänä päivänä joudumme näkemään, miten itsenäisestä Ruotsista ja Suomesta – aivan samalla tavalla kuin puolueettomuudesta luovuttiin – tulee Euroopan Yhdysvaltojen osavaltioita.

Eläinrääkkäystä ja rosvokalastusta

EU päättää yhteisestä valuutasta, yhteisestä poliisista, terroristilainsäädännöstä, yhteisestä turvapaikka-, pakolais- ja viisumipolitiikasta, verojen harmonisoimisesta, elinkeino- ja työmarkkinapolitiikasta, kalastus- ja maatalouspolitiikasta. Me joudumme alistumaan siihen, että EU-jäsenmaksujamme käytetään suoranaiseen eläinrääkkäykseen pitkien kuljetusmatkojen muodossa koko Euroopan halki Italiaan ja Libanoniin. Joudumme myös alistumaan siihen, että EU:n lyhytnäköinen kalastuspolitiikkaa on tyhjentämässä Euroopan vesistöjä kalasta, myös Itämerellä. Kiintiöt ovat liian isot, teollisuuskalastus on liian intensiivistä ja jälkikasvu on liian pieni. Meidän ei tulisi maksaa kruunuakaan EU:n budjettiin ennen kuin saamme takuita siitä, että eläinrääkkäys ja rosvokalastus loppuu.

Perustuslain ’latistuspykälä’

Ennen kansanäänestystä 1994 työryhmä, joka käsitteli ’demokratiaa’ ehdotti, että Ruotsin perustuslakia tulisi muuttaa ottamalla käyttöön yleisklausuuli, joka antaisi hallitukselle täydet valtuudet luovuttaa poliittisia kysymyksiä EU:n päätettäväksi. Tästä ’latistuspykälästä’ syntyi niin hirvittävä kohu, että silloisen pääministerin, Carl Bildtin, oli pakko sanoa ei tälle ehdotukselle, jotta se ei vaikuttaisi kansanäänestykseen. Tällaista pykälää ei koskaan tarvittaisi, hän lupasi. Nyt, 9 vuotta myöhemmin, ’latistuspykälä’ herää henkiin.

Juuri ennen joulua sosiaalidemokraattinen hallitus teki ehdotuksen eduskunnalle päätöksenteko-oikeuden delegoimisesta ja vallan luovuttamisesta EU:lle. Ehdotukset koskevat hallitusmuodon muutoksia ja ovat erittäin pitkälle meneviä. Niiden esittäminen juuri ennen joulua ei ole mikään sattuma. Se on tunnettu temppu estää huomion kiinnittämistä poliittisesti arkoihin kysymyksiin, sillä kansan ja lehtimiesten ajatukset ovat juhlapyhien vietossa.

Neuvottelijoille valtuuksia päättää?

Kyse on kahdesta ehdotuksesta. Ensimmäinen ehdotus koskee sitä, että eduskunta voi hyväksyä EU:ssa tehtyjä sopimuksia ennen kuin neuvottelut on viety loppuun. Se tarkoittaa sitä, että hallituksen neuvottelijat saavat yleiset valtuudet päättää asioista EU:n tärkeissä neuvotteluissa. Toinen ehdotus koskee sitä, että eduskunnalla olisi oikeus luovuttaa mikä tahansa päätösvalta EU:lle, ei kuten tänä päivänä ainoastaan EY:lle. Ainoa poikkeus koskee valtiomuotoa. EY käsittää periaatteessa taloudellista yhteistyötä yhteisillä markkinoilla (ensimmäinen pilari) kuten tullit, kauppapolitiikka, kilpailukysymyset, maatalous- ja aluepolitiikka sekä Schengen-yhteistyö. Nämä ovat tänä päivänä ylikansallisia kysymyksiä, missä EU:lla on täysi valta ja joiden kohdalla EU-päätökset välittömästi toimivat lakeina EU:n jäsenmaissa.

Toisen pilarin asioita EU:n päätettäväksi?

Ruotsin hallituksen ehdotuksen mukaisesti EU:n valta laajennettaisiin käsittämään myös EU:n asioita (toisen ja kolmannen pilarin asioita). Nämä ovat huomattavasti poliittisempia ja käsittävät ulko- ja turvallisuuspolitikkaa, oikeusasioita sekä hyvinvointikysymyksiä kuten sosiaali- ja työmarkkinapolitiikkaa.

Perustuslakimuutos tarkoittaa, että eduskunta voi siirtää koko valtansa koskien poliisia, asevoimia, veroja ja perheoikeutta EU:lle. Ainoa poikkeus on valtiomuoto, mikä tarkoittaa, että EU ei voi luopua kuninkaasta ja Ruotsin eduskunnasta.

Ruotsi on nyt täysin latistunut EU:n edessä.

Valtiotieteen professori Sverker Gustafson kysyy Svenska Dagbladetissa: ”Miksi hallitus myy Ruotsin?” Kolme kansanedustajaa Margit Gennser (moderaterna), Björn von der Esch (kristdemokraterna) ja Sven Bergström (centern) kuten koko vasemmistopuolue ja vihreät ovat tehneet ehdotuksen esityksen hylkäämisestä – mutta turhaan.

Tulevaisuuskonventti liittovaltion asialla

Nyt me EU-vastustajat kysymme: mitä tämä tarkoittaa? Onko tämä esimakua siitä mitä tulee tapahtumaan, kun kysymys EU:n kehityksestä tullaan ratkaisemaan hallituksenvälisessä (HVK) konferenssissa vuonna 2004?

Laekenin huippukokouksessa joulukuussa viime vuonna päätettiin asettaa tulevaisuuskonventti, jossa on edustajia EU-parlamentista, EU-komissiosta, EU-jäsenmaiden hallituksista ja kansallisista parlamenteista. Konventin tehtävä on ehdottaa, miten EU:ta kehitetään tulevaisuudessa.

Tästä touhusta uhkaa tulla federalistien ja fasistien suuri farssi. Kolme voimakasta EU-liittovaltion kannattajaa asetettiin johtamaan konventtia. Ranskan entinen presidentti, 75-vuotias Valery Giscard d’Estaing, Italian entinen presidentti Guiliamo Amato sekä Belgian entinen pääministeri Jean-Luc Dehane. Kaikki kolme ovat selvästi puhuneet vallan keskittämisesti kohti liittovaltiota. 100 edustajasta noin 10 on EU-kriitikkoja tai eurooppalaisia, joilla on erilainen näkemys Euroopan kehittämisestä, ja jotka vaativat enemmän yhteistyötä ja vähemmän valtionrakentamista ja liittovaltiota. Eräs EU-kriitikko, joka on saanut paikan konventissa, on tanskalainen EU-parlamentaarikko Jens-Peter Bonde. Varasijalle on yltynyt myös suomalainen EU-kriitikko ja EU-parlamentaarikko Esko Seppänen.

Vastakonventti perustetaan

Konventti tulee tekemään kovasti työtä EU-kriittisten liikkeiden mielipiteiden pyyhkimiseksi päiväjärjestyksestä. Mutta emme anna periksi! TEAM ja Euroopan EU-kriittiset liikkeet tulevat nyt muodostamaan rinnakkaistyöryhmän työstämään vaihtoehtoa yhä selvemmin näkyvissä olevalle EU-liittovaltiokehitykselle. Emme kutsu sitä konventiksi, koska se vie ajatukset Amerikan valtion perustamiskonventtiin 1780-luvulla.

Tämä työryhmä tulee kokoontumaan samanaikaisesti ja samassa kaupungissa kuin EU-konventti käyttääkseen hyväksi julkisuutta. Tulemme kommentoimaan konventin työtä ja esittämään vaihtoehtoisia malleja Euroopalle rakentuen demokratiaan sekä yhteistyöhön itsenäisten valtioiden välillä.

Olemme yhtä lailla eurooppalaisia kuin ne, jotka haluavat perustaa EU-liittovaltion, mutta uskon, että edustamme laajempaa mielipidettä Euroopassa kuin EU-konventti.

Hans Lindqvist
Koodinaattori, TEAM (The European Alliance of EU-Critical Movements)
ent. EU-parlamentaarikko
Ruotsin Keskustapuolueen EU-kriittisen verkoston puheenjohtaja

Euroopan tulevaisuuskonferenssi

8.6. -2.7.1998
LEHDSTÖTILAISUUDET BUDAPESTISSA, RIGASSA, VILNASSA, VARSOVASSA, TARTOSSA – EUROOPAN TULEVAISUUSKONFERENSSI

Viikonloppuna 26.-28.6.noin 150 henkeä noin 24stä maasta, edustaen mitä erilaisimpia rauhan- ja EU-kriittisiä järjestöjä ja mitä erilaisimpia poliittisia taustoja, kokoontuvat tänne Budapestiin keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta. Noin 70 osallistujaa Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta sekä Puolasta tulevat Budapestiin bussilla. Matkan varrella järjestetään EU-kriittistä sekä rauhan puolesta katuteatteria ja pidetään kokouksia paikallisten aktiivien sekä lehdistön kanssa. Samanlainen matka tehtiin viime vuonna Varsovaan.

Eurooppa käy tällä hetkellä läpi valtavia muutoksia. Euroopan Unioni ja NATO suunnittelevat laajentumista itään, työttömyydestä on tullut yhä kasvava ongelma, kansalaiset tuntevat itsensä petetyksi niiden instituutioiden taholta, joiden pitäisi toimia heidän välineenä paremman hyvinvoinnin saavuttamiseksi.
Hallitukset pitävät talouskasvua ja BKT:n nousua ongelman ratkaisuna. Kuitenkin vuoden 1950 jälkeen maailmanlaajuinen tuotanto on kasvanut viisinkertaiseksi mutta samalla absoluuttisessa köyhyydessä elävien määrä on kaksinkertaistunut.
Euroopan Unionissa työttömyys on korkeimmillaan toisen maailmansodan jälkeen ja sosiaaliturvaa ollaan ajamassa alas lähes kaikissa jäsenmaissa jotta hallitukset täyttäisivät Emu-kriteerit. Kansalaiset tulevat yhä kriittisemmiksi yhteistä valuuttaa kohtaan mutta huolimatta siitä poliitikot vievät prosessia eteenpäin.

Euroopan Unionista, yhteisine valuuttoineen ja kohta myöskin ydinaseisiin perustuvine yhteisine puolustuksineen, kehitetään vahvaa epädemokraattista, keskusjohtoista liittovaltiota ilman demokraattisia instituutioita ja ilman yhteistä perustaa palvella kansalaistensa perustarpeita.

Tyypillistä Euroopan integraation epädemokraattiselle luonteelle on, että jäsenmaiden kansalaisille ei anneta mahdollisuutta vaikuttaa kehitykseen avoimen keskustelun kautta, avoimesti saatavan informaation kautta mitkä ovat EU:n ja NATO-jäsenyyden vaikutukset sekä oikeudenmukaisten kansanäänestysten kautta.
Saksassa yli 70 % vastustaa yhteistä valuuttaa mutta se ei vaikuta mitenkään poliittiseen päätöksen-tekoon. Suomessa yli 70 % kansasta halusi äänestää yhteisestä valuutasta mutta kansanäänestystä ei järjestetty. Irlannissa, Ruotsissa, Itävallassa ja Suomessa kansalaisten enemmistö tukee liittoutumattomuutta mutta poliitikot eivät kerro heille, että tämä sotii Amsterdamin sopimusta vastaan.

Euroopan yhteistyö-muotojen kehittäminen vaatii kaikkien Euroopan kansojen aktiivista osallistumista. Tätä varten on rakennettava uusia, poliittisia sekä kulttuurisia rajoja ylittäviä verkostoja.
Poliittiselle agendalle on luotava uusi tärkeysjärjestys, joka palvelee sosiaalista oikeuden-mukaisuutta, rauhaa ja kestävää kehitystä ympäristön kannalta. Budapestin kokouksen päämäärä on tällaisen verkoston vahvistaminen sekä sellaisten kysymysten esiinnostaminen, jotka vaikuttavat jokaisen eurooppalaisen jokapäiväiseen elämään.

EMU-mielipidemittaukset 11/1997

EU-komission Eurobarometri-tutkimus 27.11.97:

Vain 47 % EU-maiden asukkaista kannattaa Emua.

Emun kannatus eri maissa: Saksassa vain 32%, Englanti vain 26 %, Ruotsi 33 % ja Suomi 29%.

Ainoastaan 46 % EU-maiden kansalaisista katsoo suhtautuvansa positiivisesti Euroopan unioniin. Tämä on matalin luku sitten vuoden 1981, jolloin 50 % suhtautui positiivisesti EY:öön.

”Talouslehti Veckans Affärerille antamassaan haastattelussa Persson sanoi myös epäilevänsä, että Emun myötä paineet EU:n kehittymiselle liittovaltion suuntaan voivat lisääntyä.

— En halua federalistista kehitystä. Ruotsin kansa ei ole päättänyt liittyä liittovaltioon. Emu voi hyvinkin vaatia eurooppalaista veropolitiikkaa, Persson sanoi Veckans Affärerille.”

Göran Persson, Ruotsin pääministeri (HS 21.10.97)

”EMU lisää työttömyyttä”

”EMU tulee muutamilla alueilla johtamaan sosiaalisiin oloihin, joita on mahdotonta hyväksyä. Saamme politiikan, josta määräävät pankinjohtajat, joita ei voida erottaa toimestaan. Tasoittavia tulonsiirtoja ei sallita. EMU tarkoittaa täten demokratian tahallista heikentämistä. Samalla vähätellään epäluuloja; sanotaan, että ihmiset eivät ymmärrä parastaan. Projektin nostaminen sodan tai rauhan kysymykseksi edustaa sitä paitsi sellaista retoriikkaa, joka on johtanut valtioita ja kokonaisia maanosia onnettomuuteen.”

Carl Tham, Ruotsin opetusministeri (Dagens Nyheter 29.12.96)

”Jos vero- ja muu tulo- ja menopolitiikka viedään yhteiselle ylikansalliselle ja poliittiselle tasolle, se vaatii käsittääkseni että uudistettu EU-parlamentti päättää eurooppalaisen tason veroista. Siinä tilanteessa EU-yhteisön luonne muuttuu. Suvereenien valtioiden välisestä yhteistyöstä kehitys kulkee kohti eurooppalaista liittovaltiota. Silloin EU muuttuu aivan toisenlaiseksi EU:ksi kuin se EU, jolle Ruotsin kansa, tietynlaisen tuskan ja pitkän sekä repivän keskustelun jälkeen, sanoi kyllä”

Göran Persson
, Ruotsin pääministeri (Svenska Dagbladet oma artikkeli 29.12.96)