19. 6 vuosikokous siirtyy

Vuosikokous, joka alun perin on ilmoitettu järjestettäväksi 19. kesäkuuta on peruuntunut puheenjohtajan sairastumisen vuoksi.

Lähiaikoina ilmoitetaan uusi ajankohta, joka todennäköisesti on elokuun puolella.

Marko Ampujan esityksen lähteet

Uusimmassa VEU:n lehdessä (1/2018) oli mukana lyhennelmä akatemiatutkija Marko Ampujan pitämästä esityksestä VEU:n ja DSL:n yhdessä järjestämästä tilaisuudesta Suomen sosiaalifoorumissa.

Ohessa esityksessä käytetyt lähteet listattuna:

 • Colin Crouch: Post-Democracy. Cambridge: Polity Press 2004, s. 4.
 • Peter Mair: Ruling the Void. The Hollowing of Western Democracy.
 • London: Verso 2013.
 • Hannu Nieminen: Media ja demokratia Suomessa. Kriittinen näkökulma.
 • Oikeusministeriön julkaisu 11/2005.
  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75823/omju_2005_11_media_ja_demokratia.pdf?seque
  nce=l&isAllowed=y
  Emt., s. 4.
 • Esa Reunanen: Uutismedia verkossa 2017: Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti.
  http://ta m pu b.uta. fi/ha nd le/10024/101610
 • TATTaloudellinen tiedotustoimisto: Kansan arvot-tutkimus:
  Turvallisuus, rasisimi ja talouden tila huolestuttavat suomalaisia.
  Uutinen 3.12.2015.
  https ://www.tat.fi/ka nsa n-a rvot-tutkim u s-tu rva l lisu us-rasismi-ja-ta louden-ti la-h uo lettavat-su oma I aisia
 • EVAn arvopankki: Arvioi yhteiskunnallisia vaikuttajia erikseen sen mukaan, pidätkö kyseisen vaikuttajan valtaa
  maassamme tällä hetkellä liian suurena, sopivana vai liian pienenä? (Vuosi 2017)
  https://www.eva.fi/ a rvopa n kki/ patteri. ph p ?q=4311
 • Ellen Meiksi ns Wood: A Tale of Two Democracies. History Today 44(5)
  (1994): 50-55.
 • Mikko Lahtinen: Hyvinvointivaltion tulevaisuus ja kamppailu hegemoniasta. Teoksessa H. Taimia (toim.), Kurssin
  muutos: Kestävään kasvuun ja hyvinvointiin. Helsinki: Työväen Sivistysliitto 2009, 303-318.
 • Wolfgang Streeck: Ostettua aikaa. Demokraattisen kapitalismin lykätty kriisi. Tampere: Vastapaino 2015.
 • Eric Toussant: Varoufakis-Tsipras move towards the disastrous agreement with the Eurogroup of 20 February
  2015. Part Six. CADTM, 20 February, 2015. http://www.cadtm.org/Varoufakis-Tsipras-move-towards
 • Heidi Sullström: Liikanen sopeutuksesta: Talouden tosiasiat eivät kuulu politiikan piiriin. YLE Uutiset 17.2.2014.
  https://yle.fi/uutiset/3-7092476
 • Norman Fairclough: Miten media puhuu. Tampere: Vastapaino 1997, s. 62.
 • Timo Harju niemi, Juha Herkman ja Markus Ojala: Eurokriisin politisoituminen suomalaisessa sanomalehdissä.
  Media & Viestintä 38(2015):1, s. 12-15.
 • Timo Harjuniemi & Marko Ampuja: Established ideas from established
  institutions: Austerity and structural reforms in the Finnish economic policy debate. Critical Policy Studies. Published
  online: 20 Mar, 2018.
  https://www. ta n dfon Ii ne. co m/ doi/ful l/10.1080/19460171.2018.14517 58
 • Teppo Eskelinen ja Ville-Pekka Sorsa: Hyvä talous. Helsinki: Like 2011, s. 187.
 • Streeck, s. 89.
  Emt., s. 26.