Mistä uuden Euroopan unionin perustuslaissa on kysymys

Motto n:o 1: ”Euroopan neuvoston kokouksiin osallistuvana ulkoministerinä kuulun tietenkin euroeliittiin itsekin. Itsekritiikki on siis paikallaan, vaikka olen koettanut olla aliar­vioimatta kansalais­ten ymmär­rystä ja kykyä erottaa epäoleellinen oleelli­sesta.” (Erkki Tuomioja)

Motto n:o 2: ”Ilonpitä­jiin kuuluvat myös ne, jotka pitävät perustuslakisopi­muksen torjumista tärkeänä voittona yksipuolista markkinauskoisuutta edustavasta uusliberalismista.- Minäkin iloitsisin heidän kanssaan, jos sopimus todella olisi sellainen uusliberalismin ilmentymä, jollaisena sitä on de­monisoi­tu. Näin en asiaa kuitenkaan näe.” (Erkki Tuomioja)

Erkki Tuomioja ilmoittaa koettaneensa olla aliarvioimatta kansalaisten ymmärrystä ja kykyä erottaa epäoleellinen oleellisesta (ks. Motto 1). Tämä on ilahduttava pyrkimys. Valitettavasti tuo ’harrastus’ ei ole saanut ilmausta kansanäänestyksen vaatimisen muodossa. Tämä merkinnee, ettei Tuomiojan elitismi johdu yksinomaan virka-asemasta.

Tuomioja kritikoi niitäkin ’ilonpitäjiä’, ”jotka pitävät perustuslakisopi­muksen torjumista tärkeänä voittona yksipuolista markkinauskoisuutta edustavasta uusliberalismista”. Tuomioja ei kuitenkaan näe asiaa siten kuin mainitut ’ilonpitäjät’ (ks. Motto 2). Valitettavasti Tuomioja ei tee selkoa uuden Euroopan unionin perustuslain sisällöstä. Mutta onneksi tietoa janoava kansalainen ei ole tuon tiedon kieltävän hallituksen toiminnan varassa. Seuraavassa esityksessä selvitetään mainittua sisältöä Saksan Attacin edustamien mielipiteiden valossa (LÄHDE: Suomen Attacin keskustelufoorumi. Ranskan ja saksan Attacien kommentteja. [suom. Alla Kerttu Loukola] Toimitus: Ville-Pekka Sorsa 6.6.2005: http://forum2.attac.kaapeli.fi/1117443073/index_html). Mielipiteitä esitetään otteiden muodossa.

* *

Saksan Attac:

”Ei perustuslakiehdotukselle – kyllä sosiaaliselle, demokraattiselle ja rauhantahtoiselle Euroopalle”

”Eurooppa on huonossa tilassa. EU-komission ja Eurooppa-neuvoston uusimmat epäsosiaaliset ehdotukset puhuvat selvää kieltä. Samoin Bolkesteinin linjaus, joka liberalisoisi täysin EU:n palvelumarkkinat tai työaikalinjaus, joka johtaisi Euroopan laajuiseen työaikojen pidentämiseen.”

”Näiden seurana on jatkuva EU-maiden varustautuminen maailmanlaajuiseen sodankäyntikykyyn.”

”Sopimus ei tue sosiaalista, rauhallista ja demokraattista Eurooppaa
– koska se velvoittaa vapaaseen markkinatalouteen ja maailmanlaajuiseen vapaakauppaan
– koska työllisyys- ja sosiaalipolitiikka on alistettu ’talouspolitiikan peruspiirteille’ ja pitää ensisijaisena ’hintavakautta’
– koska markkinoiden vapaus, omistusoikeus ilman sosiaalisia velvoitteita ja stabiilius, jonka pitää palvella kilpailukykyä, asetetaan muiden politiikan tavoitteiden edelle”

”Sopimus ei mahdollista rauhantahtoista Eurooppaa
– koska se militarisoi Euroopan
– koska se velvoittaa varusteluun
– koska se perustaa varusteluviraston
– koska se ei velvoita noudattamaan YK:n sopimuksia eikä edellytä YK-mandaattia sotilasinterventioille”

”Sopimus ei vahvista sosiaalisia perusoikeuksia
– koska sosiaaliset ja työtä koskevat perusoikeudet tehdään ontoiksi erilaisilla lisäyksillä
– koska kansalaisille ei luvata ’oikeutta työhön’ vaan ’oikeus työskennellä’”

”Sopimus ei luo demokraattista Eurooppaa
– koska demokratiavaje jää pysyväksi: Europarlamentti ei saa edes niitä lainsäädännöllisiä oikeuksia, jotka ovat ministerineuvostolla, parlamentaarikot eivät saa aloiteoikeutta. Parlamenttilla on vain oikeus kuulemiseen ja oikeus tehdä ehdotuksia. Komission puheenjohtajan valinnan edustajat tosin voivat suorittaa, mutta vain eurooppaneuvoston asettamista ehdokkaista
– koska ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätökset tekee eurooppaneuvosto, ministerineuvosto ja EU-ulkoministeri. Europarlamenttia vain kuullaan ja sitä pidetään ajan tasalla
– koska yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ei ole mahdollista tehdä yksityistä valitusta EU-tuomioistuimeen”

”Sopimus ei ole avoin tulevaisuudelle”

”Perustuslaissa pitäisi olla tilaa poliittisille vaihtoehdoille. Sitä vaatimusta tämä sopimus ei täytä. Sopimuksen muuttaminen on mahdollista vain, jos kaikki valtiot yksimielisesti solmivat uuden sopimuksen. Unioissa tulee olemaan pian 30 jäsentä. Tätä taustaa vasten on ajatus myöhemmistä muutoksista todellisuudelle vieras.”

* * *

Uuden Euroopan unionin perustamista de jure ja de facto tarkoittava perustuslakiprojekti, jolle ranskalaiset ja hollantilaiset ovat kansanäänestyksissä antaneet lähes kuolettavan iskun, merkitsee Euroopan suurvaltojen valtaeliittien projektia. Sen päämääränä on federatiivinen supervalta, joka lopulta kykenee kilpailemaan maailmanherruudesta jopa aikamme ainoan supervallan, Yhdysvaltojen, kanssa. Aidosti kansanvaltaisille eurooppalaisille sanottu projekti on todellisen demokratian vastainen.

Aidosti kansanvaltaiset eurooppalaiset haluavat solidaarisen, yhteisvastuullisen maailman, yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen maailman, joka ottaa huomioon ihmisten valtaosan eli vähäväkisen väestönosan tarpeet ja unelmat. Aidosti kansanvaltaiset eurooppalaiset eivät rakasta upporikkaita valtaeliitin jäseniä, joille ei milloinkaan mikään riitä. Aidosti kansanvaltaiset ihmiset kaikkialla maapallolla haluavat maailman, jossa ketään ei sorreta ja jossa jokaisesta vähäväkisestä pidetään huolta. Aidosti kansanvaltaiset ihmiset kaikkialla maapallolla tuomitsevat Bushin hirmuhallinnon ja ainoan supervallan maailmanherruuspyrkimykset. Aidosti kansanvaltaiset ihmiset kaikkialla maapallolla janoavat aitoa vapautta, vapautta riistosta.

Aidosti kansanvaltaiset ihmiset kaikkialla maapallolla noudattavat Che Guevaran henkistä testamenttia: ”Pyri aina tuntemaan syvästi jokainen epäoikeudenmukaisuus, joka kohdistetaan kehen tahansa ihmiseen missä maailmankolkassa hyvänsä.”

T. Kuosma 7.6.2005